หัวเว็บ129

ถวายพระพรออนไลน์คลิก

หัวเว็บ129
หัวเว็บ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

หัวเว็บ 6

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2561

หัวเว็บ 6
หัวเว็บ 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

หัวข้อข่าว
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ “กิจกรรมร่วมกับเทศบาลตาบลนาคา โครงการคลองสวย นาใส คนไทยมีความสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” วิ new
กิจกรรมในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน “การรับมอบประตูรถยนต์เพื่อเป็นครุภัณฑ์ทางการศึกษา จาก สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมอู่กลางประกันภัย ประจาปีการศึกษา 2563” new
แผนการสอน บูตที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562 new
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ new

ประธานกรรมการบริหารฯ

Log In

SBAC WiFi Hotspot

R Channel

  • Road To CP – ALL

  • ที่ตั้งวิทยาลัย