ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ดอกบัว          หมายถึง  คุณงามความดี  คุณธรรม จริยธรรม

ประสาทหิน      หมายถึง ดินแดนอารยธรรมประสาทขอม 

เรือใบ            หมายถึง  การพาณิชย์   การบริหาร

ทั้ง 3 อย่างอยู่ในกรอบของกลีบบัว

 

สีประจำวิทยาลัย           ชมพู   ฟ้า