วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา                      มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพสู่ชั้นนำ

ก้าวล้ำสู่สากล     มีงานทำทุกคน     บนพื้นฐานวิถีไทย

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)

ให้กับทุกคนที่เขเ้าเรียนให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการศึกษาของอาชีวศึกษา