คณะครู – อาจารย์

คณะครู – อาจารย์

อาจารย์พิษณุ  ไชยสนาม

อาจารย์พิษณุ ไชยสนาม


อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์: 089-5793369
อีเมล: Nookung@hotmail.com
อาจารย์บุปผา ไชยพิมพ์

อาจารย์บุปผา ไชยพิมพ์


อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
โทรศัพท์: 089-6304693
อีเมล:
อาจารย์ศิริพร  จันทรัตน์

อาจารย์ศิริพร จันทรัตน์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 089-6308285
อีเมล:
อาจารย์พิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์

อาจารย์พิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 085-4920259
อีเมล:
อาจารย์อำนาจ  โคษาราช

อาจารย์อำนาจ โคษาราช

อาจาารย์วุฒิพงษ์  ภักดี

อาจาารย์วุฒิพงษ์ ภักดี

อาจารย์ยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

อาจาารย์วุฒิพงษ์ ภักดี