ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขางานยานยนต์ – ช่างยนต์

  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ – อิเล็กทรอนิกส์

  • สาขาการบัญชี – บัญชี

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก – ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกชื้อ