ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาเครื่องกล – เทคนิคยานยนต์

  • สาขาการบัญชี – การบัญชี

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

  • สาขาธุรกิจค้าปลีกร้าน – สาขางานธุรกิจร้านสะดวกชื้อ

  • สาขาธุรกิจค้าปลีกร้าน   -สาขางานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์ – อิเล็กทรอนิกส์