ประวัติวิทยาลัย

ประวัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
(ชื่อเดิมโรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ )

     โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับอนุญาติจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจตั้งอยู่สามแยกท่าเรือ เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ ๑๔ ไร ๓ งาน ๙๘ ตารางวา
อาคารเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนแบบชั้นเดียว ๓ หลัง และอาคารเรียน แบบ ๒ ชั้น ๑ หลัง อาคารฝึกปฏิบัติการช่างยนต์ ๑ หลัง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ ๑ ห้อง และห้องเรียนต่างๆ ๓๒ ห้อง นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอื่นๆ อีก มีดังนี้
๑.โรงอาหารและหอประชุม ๑ หลัง พร้อมห้องน้ำในตัว
๒.หอพักนักศึกษาชาย ๑ หลัง รวม ๑๘ ห้อง พร้อมห้องน้ำ
๓.หอพักนักศึกษาหญิง ๑ ชั้น รวม ๑๘ ห้อง พร้อมห้องน้ำ
๔.หอพักนักศึกษาหญิง ๒ ชั้น รวม ๒๘ ห้อง พร้อมห้องน้ำ
๕. ศูนย์วิทยบริการ
๖.หอพระ
๗.โรงจอดรถจักรยานยนต์
๘.โรงจอดรถยนต์
๙.ห้องสุขา ชาย ๓ ที่ หญิง ๔ ที่ (อาคารหอประชุมโรงอาหาร)
๑๐.ห้องสุขา ชาย ๒ ที่ หญิง ๔ ที่ (ระหว่างอาคาร ๓ )
๑๑.ห้องสุขา ชาย ๔ ที่ หญิง ๖ ที่ (ระหว่างอาคาร ๑ )

   โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ให้เป็น “วิทยาลัย” เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ”
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โดยมีนายเดชา  ทองสุวรรณ

เป็นผู้รับใบอนุญาติ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร