จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ระดับ ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 1 5 6
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 49 93
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 5 29 34
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ 18 2 20
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
68 85 153
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 5 39 44
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 55 63
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7 22 29
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ 56 0 56
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
76 116 192
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 0 0 0
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 18 23
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 11 37 48
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ 39 0 39
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
55 55 110
ยอดรวมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1-3 199 256 455

ระดับ ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 24 24
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 42 96 138
บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 8 9 17
บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 1 9 10
อุตสาหกรรม ยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 7 0 7
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
58 138 196
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 25 25
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 43 98 141
บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 11 20 31
บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 6 14 20
อุตสาหกรรม ยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 13 0 13
อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
73 157 230
ยอดรวมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 1-2 131 295 426
ยอดรวมในระดับประกาศนียบบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 330 551 881