คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.เดชา ทองสุวรรณ

ดร.เดชา  ทองสุวรรณ


ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร
พรเทพ พงศ์พฤธิวัฒน์

นายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์


ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เบอร์โทร 081-8788981
อาจารย์อุไร อัมติรัตนะ

นางอุไร อมัติรัตนะ


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
เบอร์โทร 081-8788981
อาจารย์น้ำฝน พรหมสิทธิ์

นางสาวน้ำฝน พรหมสิทธิ์


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 064-0850777

นางสาวพรรณธิพา โสระธรณ์


ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทรศัพท์: 098-7893627