คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.เดชา ทองสุวรรณ

ดร.เดชา  ทองสุวรรณ


ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร 081-8782779
พรเทพ พงศ์พฤธิวัฒน์

นายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์


ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เบอร์โทร 081-8788981
อาจารย์อุไร อัมติรัตนะ

นางอุไร อมัติรัตนะ


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
เบอร์โทร 081-8788981

นางสาวพรรณธิพา โสระธรณ์


ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทรศัพท์: 098-7893627