วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น