พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิตค้าปลีกสมัยใหม่ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 69 แห่ง และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบัวชั่น ชิสเทม จำกัด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิตค้าปลีกสมัยใหม่
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 69 แห่ง และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบัวชั่น ชิสเทม จำกัด
โดยมีท่านประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ท่านดร.เดชา ทองสุวรรณ เดินทางไปลงนาม MOU ด้วยตัวเอง


About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น