!! ด่วน !! รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา , ครูผู้สอน จำนวนมาก

!! ด่วน !! รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา , ครูผู้สอน จำนวนมาก
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี
2.มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) , ปริญญาตรี
3.ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา (รับทุกสาขาวิชา)
4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากหน่วยงานอื่น
7. มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในวิชาชีพของตนเอง
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ SBAC สามแยกท่าเรือ ทางไปอ.ยางชุมน้อย เบอร์โทรติดต่อ 045-613046
081-878-8981 (ผู้อำนวยการฯ)


About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น