ดาวน์โหลดเอกสาร (สำหรับอาจารย์)

ระบบฐานข้อมูลภายใน

 บันทึกข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 ส่งผลการเรียนออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยออกให้ ตารางสอน ใบรายชื่อ ใบกรอกผลการเรียน                                                                                                                           ใบยื่นเรื่องราว สำหรับอาจารย์อาจารย์ ทุกท่าน

 

 

 

 


     ตารางสอน Boot 2  ประจำปีการศึกษา 1/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       ใบรายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

                          ปวช.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

                          ปวช.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

                          ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ใบรายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

                          ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

                          ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุอาหารและภัตตาคาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ใบกรอกผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2


   

  ใบกรอกผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

   

   

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

                          ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุอาหารและภัตตาคาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF