ดาวน์โหลดเอกสาร (สำหรับนักศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยออกให้ ตารางเรียน ใบคำขอร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา
    แบบฟอร์มคำร้องแก้ ขร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
    แบบคำขอร้องแก้ มส. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       ตารางเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวช.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ตารางเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุอาหารและภัตตาคาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF