คณะครู – อาจารย์

                    คณะครู – อาจารย์

อาจารย์พิษณุ  ไชยสนาม

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์: 089-5793369
อีเมล: Nookung@hotmail.com

อาจารย์บุปผา ไชยพิมพ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
โทรศัพท์: 089-6304693
อีเมล:

อาจารย์ศิริพร  จันทรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 089-6308285
อีเมล:

อาจารย์พิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 085-4920259
อีเมล:

อาจารย์พรรณธิพา โสระธรณ์

เลขานุการประธานกรรมการบริหาร
โทรศัพท์: 087-2524043
อีเมล:Puntipasoratorn@gmail.com

อาจารย์อำนาจ  โคษาราช

อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์: 089-7168468
อีเมล:

อาจารย์ยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์:085-4962190
อีเมล:yotapoom_d33@hotmail.com

อาจารย์วุฒิพงษ์  ภักดี

อาจารย์ประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์:080-1629203
อีเมล: