คณะครู – อาจารย์

                    คณะครู – อาจารย์

อาจารย์จันทิมา  พรหมศร

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์: 087-6529660
อีเมล:

อาจารย์สยุมพร แก้วพวง

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์: 087-3761750
อีเมล: automusic77@hotmail.com

อาจารย์พิษณุ  ไชยสนาม

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์: 089-5793369
อีเมล: Nookung@hotmail.com

อาจารย์บุปผา ไชยพิมพ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
โทรศัพท์: 089-6304693
อีเมล:

อาจารย์พรรณวิภา  บุตรศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
โทรศัพท์: 085-3084232
อีเมล:

อาจารย์กิตติคุณ  บุญแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์: 085-4920259
อีเมล:

อาจารย์ศิริพร  จันทรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 089-6308285
อีเมล:

อาจารย์พิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 085-4920259
อีเมล:

อาจารย์พรรณธิพา โสระธรณ์

เลขานุการประธานกรรมการบริหาร
โทรศัพท์: 087-2524043
อีเมล:Puntipasoratorn@gmail.com

อาจารย์กมณชรส ม่วงละออ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์: 088-3443830
อีเมล:

อาจารย์อำนาจ  โคษาราช

อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์: 089-7168468
อีเมล:

อาจารย์ชานนท์  โทนผุย

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
โทรศัพท์:
อีเมล:

อาจารย์สุวิชา  สิริเกียรติ

อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์:083-4686498
อีเมล:onepiecessk@hotmail.co

อาจารย์ยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์:085-4962190
อีเมล:yotapoom_d33@hotmail.com

อาจารย์วุฒิพงษ์  ภักดี

อาจารย์ประจำหมวดวิชาสามัญ
โทรศัพท์:080-1629203
อีเมล: