3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
(ทสง)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยงกับหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ
การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน