3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
(3200-0001 บชบ1)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์ รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง  กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ


รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน