3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
(บคอ.3001-1001 )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน