3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง
( เศรษฐกิจพอเพียง)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน