ประเภทของรายวิชา

ศูนย์เครือข่ายติดต่อประสานงาน เมืองศรีสะเกษ 

เทอมที่ 1/2559 
 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทางธุรกิจและสังคมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

เทอมที่ 2/2559 
 3201-2103 การควบคุมและการตรวจสอบภายในรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3200-0002 หลักการขายรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3211-8502 โครงการ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3204-2003 การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หมวดสามัญพื้นฐาน 
 หลักการตลาดบทคัดย่อ
 หลักการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 หลักการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พานิชยกรรม 
 การบัญชีเบื้องต้น 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  หลักการตลาด
 การเป็นผู้ประกอบการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 บัญชีเบื้องต้น 1 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาคเรียนที่ 2/2559 หลักการตลาด
 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 โปรแกรมตารางคำนวณรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้สิรินธร 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
ศูนย์นาตาล 
 ภาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศูนย์โพธิ์ไทร 
 อังกฤษท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศูนย์น้ำยืน 
 ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 หลักการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศูนย์หนองผือ 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
 หลักการขาย
 โครงการ 1
ศุนย์ไพรบึง 

ข่างอุตสาหกรรม 

พานิขยกรรม 

ภาคเรียนที่ 2 
 ระบบจัดการฐานข้อมูลบทคัดย่อ