ดาวน์โหลดเอกสาร (สำหรับอาจารย์)

ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยออกให้ ตารางสอน ใบรายชื่อ ใบกรอกผลการเรียน                                                                                                                           ใบยื่นเรื่องราว สำหรับอาจารย์อาจารย์ ทุกท่าน
ใบสมัครเรียนระดับ ปวช. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ใบสมัครเรียนระดับ ปวส. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
    แบบฟอร์มคำร้อง-ขอลา-อาจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
    ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
    ตารางสอน Boot 1/2560 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       ใบรายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวช.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ใบรายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุอาหารและภัตตาคาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ใบกรอกผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวช.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวช.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

   

  ใบกรอกผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ประจำปีการศึกษา 2560

                          ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.1/6 สาขาไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • ประจำปีการศึกษา 2559

                          ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/2 สาขาบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/3 สาขาช่างยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
                          ปวส.2/4 สาขาธุอาหารและภัตตาคาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF