คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.เดชา  ทองสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร 081-8782779

นายพรเทพ  พงศ์พฤทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เบอร์โทร 081-8788981

นางอุไร  อมัติรัตนะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

เบอร์โทร 081-8788981

นางสาวน้ำฝน  พรหมสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 064-0850777

นายเจษฎา  กิ่งแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์: 097-0312939