คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.เดชา  ทองสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ/ผู้รับใบอนุญาต

เบอร์โทร 081-8782779

นายทองสุข  บุญแสง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

เบอร์โทร 081-2655362

                                                      

    นางสาวน้ำฝน  พรหมสิทธิ์                 นายพรเทพ  พงษ์พฤทธิวัฒน์                       นางอุไร  อมัติรัตนะ
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา             รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
    เบอร์โทร 064-0850777                   เบอร์โทร 081-8788981                       เบอร์โทร 081-9772533