ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและภัตตาคาร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
ประจำปีการศึกษา 2564About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น