รับสมัครอาจารย์ผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ

  คุณสมบัติ

  1.จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือที่สาขาเกี่ยวข้อง
  2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.ถ้ามีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ วิทยาลัย ได้ทุกวัน ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
รับสมัคตั้งแต่วันนี้  – 31 กรกฎาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-613046  เพจ  https://www.facebook.com/SbacSkAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น