กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ “กิจกรรมร่วมกับเทศบาลตาบลนาคา โครงการคลองสวย นาใส คนไทยมีความสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” วิ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น