การรายงานตัว มอบตัว เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1

เรื่อง      การรายงานตัว มอบตัว  เข้าเป็นนักศึกษาใหม่

เรียน     ผู้ปกครอง                  

            ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจได้ทำการมอบตัวนักศึกษาใหม่เพื่อยืนยันรับเป็นนักศึกษา เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์พิเศษตามประกาศของวิทยาลัยฯและเพื่อรับฟังนโยบายพร้อมแนวทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐น. ที่ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะกษบริหารธุรกิจ อนึ่งการมอบตัวครั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้นำเงินเพื่อชำระค่าสมัครและมอบตัวในครั้งนี้ด้วย จำนวน ๕๐๐ บาท และนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย ๑ นิ้ว รวมทุกรายการอย่างละ๒ ชุด
( ในกรณีที่ส่งแล้วแต่ยังไม่ครบให้ส่งเฉพาะส่วนที่ที่ยังขาด )  มาพร้อมด้วย

(ฝ่ายแนะแนว)About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น