วิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน หลักสูตร ปัญญาภิวัฒน์ “เรียนใกล้บ้าน… ทำงานในท้องถิ่น”

วิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน
หลักสูตร ปัญญาภิวัฒน์ “เรียนใกล้บ้าน… ทำงานในท้องถิ่น”
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บมจ. ซีพี ออลล์ กับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้เริ่มต้น เมื่อปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสดผ่านการศึกษาสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สอนด้วยระบบอันทันสมัยทางไกลผ่านดาวเทียมตรงจากอาจารย์ และวิทยากรที่มีความชำนาญการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงพร้อมทั้งการรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ และได้รับการรับรองหลักสูตร วิทยฐานะจากกระทรวงศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 
เปิดสอนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ธุรกิจค้าปลีก
เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน  ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วน ตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอน (Block Course)
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน
กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่โรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนโดยเรียนระบบ”การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Ways Video Conference)” มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบ VideoConferenceมายังโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน
1. ยกเว้นค่าเทอม โดยรับทุนค่าเล่าเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ปวช.3ปี
2. ระหว่างเรียนจะมีการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร ระหว่างฝึกปฏิบัติงานผู้เรียนมีรายได้จาก
การฝึกปฏิบัติงาน
3. จบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. จบการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการปฏิบัติงาน(Certificate)โดย บมจ. ซีพี ออลล์ และบรรจุเป็น
พนักงานของบริษัทฯทันที
5. มีทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ บมจ. ซีพี ออลล์

 About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น