นายพิทักษ์พล บุญชัย นายชัยรัตน์ บุญเยี่ยม นักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น