พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมศรีสสวัสดิ์สหกร

ณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัดAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น